Qtp ile file replace

By | May 10, 2010

Qtp ile bir dosyadan text okurken, bazen belirli karakterleri/cümleleri bulup değiştirme ihtiyacı oluyor. Bu işlem, replace() fonksiyonu ile yapılabilir..

Aşağıdaki örnek scriptte, bir text dosyasından, “mahsum” kelimesini arıyor ve bulduğu zaman “akbas” ile değiştiriyor.  Örneğin çalıştığını görmek için,  sonuç cümle message box olarak basılıyor..

Option explicit

Dim  fs, file1, line1,  v_file,v_rplc
v_file=”C:\qtp\test.txt”

set fs=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
set file1 = fs.OpenTextFile(v_file)

do until file1.AtEndOfStream
line1=file1.Readline
line1=Trim(line1)

If instr(line1,”mahsum”)>0 then
v_rplc=replace(line1,”mahsum”,”akbas”)
msgbox v_rplc

end if

loop

file1.close
set fs=Nothing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*